Bạch Thông: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bạch Thông đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra. Tuy nhiên, nửa nhiệm kỳ còn lại vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân.

22 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế - xã hội của huyện Bạch Thông có sự chuyển biến tích cực. Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ, tăng giá trị kinh tế. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư bằng nhiều nguồn vốn... Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bạch Thông chú trọng phát triển các cây trồng giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.
Bạch Thông chú trọng phát triển các cây trồng giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

Huyện chú trọng phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với địa phương như: Cây mơ 140ha, tập trung tại xã Đôn Phong, Mỹ Thanh; cây nguyên liệu thuốc lá 100ha/năm tại Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn; 79ha chè tại Quang Thuận, Quân Hà; khoảng 500ha hồi trồng tại Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn. Tổng diện tích quýt toàn huyện hiện có 1.271ha, cam 403ha.

Diện tích trồng rừng mới hằng năm vượt xa so với chỉ tiêu 280ha/năm, cụ thể: Năm 2020 trồng mới 747ha; năm 2021 trồng mới gần 417ha; năm 2022 trồng mới hơn 458ha, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện lên gần 80%.

Một điểm nhấn về phát triển kinh tế của Bạch Thông là dấu ấn trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Toàn huyện hiện có 43 hợp tác xã đang hoạt động, đạt 172% chỉ tiêu Nghị quyết; 32 sản phẩm OCOP của 12 HTX được chứng nhận 3 sao, đạt 106,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Văn hóa – xã hội có sự phát triển ổn định, giáo dục và đào tạo được quan tâm chú trọng. 03 chương trình mục tiêu quốc gia được huyện Bạch Thông triển khai có hiệu quả, nhờ đó diện mạo nông thôn có sự đổi thay rõ nét, đời sống tinh thần của bà con được nâng lên. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 97% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 97,1% số hộ đạt Gia đình văn hóa.

Văn hóa, giáo dục và đào tạo được huyện Bạch Thông chú trọng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Văn hóa, giáo dục và đào tạo được huyện Bạch Thông chú trọng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh có 06/07 chỉ tiêu đã hoàn thành, gồm: Tuyển quân hằng năm; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; số xã diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự; tỷ lệ khám phá án chung hằng năm; tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng được huyện chú trọng, nhờ đó nhiều chỉ tiêu đạt cao so với Nghị quyết như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cung cấp mức độ 3 đạt 128% (bằng 164% so với Nghị quyết), mức độ 4 đạt 222% (bằng 493,3% so với Nghị quyết). Toàn huyện kết nạp mới 229 đảng viên.

Quyết tâm cao hơn nữa

Kết quả đạt được trong nửa chặng đường vừa qua chính là tiền đề để Bạch Thông tiếp tục hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết. Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Bạch Thông, một số chỉ tiêu quan trọng còn đạt thấp, thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm hiệu quả chưa rõ nét. Do vậy, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ “nút thắt”, thúc đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của địa phương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông chỉ ra 02 nhiệm vụ trọng tâm là: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương giai đoạn 2020 - 2025.

Các chỉ tiêu về kinh tế chưa hoàn thành thể hiện rõ một số hạn chế của Bạch Thông trong quá trình phát triển. Tốc độ phát triển kinh tế chậm, kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao, chủ yếu là kinh tế hộ gia đình manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; cơ chế, chính sách thuộc các chương trình MTQG triển khai chậm, thiếu tính đồng bộ. Số trường học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; số lao động được đào tạo và giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều... là những lĩnh vực huyện Bạch Thông sẽ tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để nâng cao hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo.

Để tạo sự đột phá trong phát triển, Huyện ủy Bạch Thông điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; tập trung quy hoạch, thu hút nguồn lực hình thành, xây dựng khu du lịch, điểm du lịch có thế mạnh, tiềm năng.

Bạch Thông tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng để tạo tiền đề phát triển toàn diện KT-XH.

Bạch Thông tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng để tạo tiền đề phát triển toàn diện KT-XH.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bạch Thông nêu cao quyết tâm hơn nữa, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tranh thủ các cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra./.

Xem thêm