Học và làm theo Bác để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn: Bài 3 - Học và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân

0:00 / 0:00
0:00

>> Học và làm theo Bác để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn: Bài 1 - "Tôi muốn biến nơi khỉ ho, cò gáy này thành nơi đáng sống"

>> Học và làm theo Bác để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn: Bài 2 - Lan tỏa những việc làm theo Bác trong cộng đồng

BBK - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động và trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai thành công 3 đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Các đợt học tập đó tập trung vào những chủ đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới” và "Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Đối với nội dung “làm theo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, lựa chọn nội dung đăng ký làm theo. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị; triển khai đăng ký việc thực hiện làm theo Bác hằng năm bằng những việc cụ thể; gắn nội dung làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đảng viên. Kiểm điểm kết quả “làm theo Bác” gắn với kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

Nhiều mô hình và cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác đã được triển khai như: Mô hình “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”, “Hợp tác xã phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện vì bệnh nhân nghèo” của Đảng bộ huyện Bạch Thông; mô hình “Cán bộ, chiến sĩ nói lời hay, làm việc tốt, vì Nhân dân phục vụ” của Đảng bộ Công an tỉnh.

Bắc Kạn luôn đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành đoàn thể gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh đã từng bước phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc học tập và làm theo Bác đã gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại địa phương...

Nhiều việc “làm theo Bác” của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ đã trở thành việc làm tự nguyện, tự giác. Hằng năm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, căn cứ theo nhiệm vụ được giao, những hạn chế, khuyết điểm đã được đánh giá của năm trước mà đăng ký 3 việc làm cụ thể làm theo Bác để khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm, tu dưỡng hoàn thiện bản thân, cùng tập thể thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Việc làm theo không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân. Chính vì vậy mà nhiều địa phương bà con Nhân dân đã hiến đất, góp công, góp sức để thực hiện các công trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bắc Kạn đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Nổi bật trong đó là việc phân công các sở, ngành giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới (bắt đầu thực hiện từ năm 2015). Tỉnh ủy đã phân công 70 cơ quan, đơn vị giúp đỡ 60 xã khó khăn (đạt dưới 09 tiêu chí) xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2015 đến 2022, hàng nghìn việc làm có ý nghĩa với trị giá khoảng hơn 40 tỷ đồng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tại các xã khó khăn. Đến hết năm 2021, Bắc Kạn có 21 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; có 53 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bắc Kạn gắn việc học tập và làm theo Bác với giải quyết các vấn đề bức xúc.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đặc biệt là mỗi tổ chức đảng, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã dần coi việc học và làm theo Bác là việc làm tự thân, học Bác, làm theo Bác để cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn./. (Hết)

Xem thêm