Bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng

Xác định công tác phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò quan trọng nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng - thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại Chi bộ Khối Dân, Đảng bộ huyện Chợ Đồn.

Kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng tại Chi bộ Khối Dân, Đảng bộ huyện Chợ Đồn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai thực hiện công tác phát hiện, tạo nguồn và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; định kỳ chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú; quy trình bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hướng dẫn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn xác định các đối tượng đoàn viên ưu tú trọng tâm gắn với từng khối đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể; chủ động rà soát nguồn đoàn viên ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nguồn dự kiến giới thiệu cho cấp ủy cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để đăng ký chỉ tiêu phát triển Đảng với cấp ủy của địa phương, đơn vị...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 371-KH/TĐNT-XDĐ, ngày 01 tháng 9 năm 2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC, ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; hằng năm đều ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đồng chí Ma Thị Bằng, Phó Bí thư Huyện đoàn Chợ Đồn cho biết: Chúng tôi thường xuyên quan tâm, tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu thông qua các phong trào, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt thông qua kết quả đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm... lấy đó làm cơ sở để bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm, các cấp bộ đoàn đã chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Việc làm này được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình thông qua việc phân loại đoàn viên định kỳ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên xuất sắc trong lao động, học tập, công tác để bình chọn là đoàn viên ưu tú.

Đoàn thanh niên các cấp xây dựng nhiều phong trào, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Đoàn thanh niên các cấp xây dựng nhiều phong trào, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Các đảng viên trẻ trong Đoàn thanh niên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, lao động sáng tạo để làm gương cho đoàn viên thanh niên; theo dõi, bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng quan tâm, tăng cường tổ chức các hoạt động như diễn đàn, gặp mặt, tuyên dương... để đảng viên trẻ đóng góp ý kiến với Đảng, với Đoàn. Thông qua các hoạt động này góp phần tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng và động cơ phấn đấu vào Đảng của đoàn viên thanh niên. Đồng thời giúp đảng viên trẻ có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giới thiệu, giúp đỡ đoàn viên thanh niên vào Đảng.

Nhờ vậy, trong năm 2021, 2022 đã có hơn 1.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm hơn 50% số đảng viên mới kết nạp trong toàn tỉnh. Qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực trẻ đảm bảo tính kế thừa, xây dựng và phát triển Đảng vững mạnh./.

Xem thêm