Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch bền vững

BBK -Tại Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam toàn diện, nhanh và bền vững.
Thiết kế: Dương Tuấn

Thiết kế: Dương Tuấn

Xem thêm