Sáng tạo, đột phá trong công tác tham mưu về tổ chức, xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -

Trong từng giai đoạn thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều sáng tạo, đột phá trong công tác tham mưu.

Với phương châm “Đánh giá cán bộ là khâu tiền đề; quy hoạch là khâu nền tảng; luân chuyển là khâu đột phá; đào tạo, bồi dưỡng là yêu cầu cấp bách; tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ là cốt lõi”, Ban Tổ chức cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trong đó công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý có sự đổi mới; nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm phải có số dư và phải xây dựng, bảo vệ chương trình hành động. Với cách làm mang tính đột phá, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, đánh giá và chọn lựa được những cán bộ đáp ứng yêu cầu đề ra, từng bước khắc phục tình trạng nể nang do thân quen, chạy chức, chạy quyền... được dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ; bố trí cán bộ không là người địa phương; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã và bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Hiện nay, toàn tỉnh có 4/8 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện là cán bộ luân chuyển; 5/8 bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương. Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân tại 87 xã, phường, thị trấn; có 212 bí thư cấp ủy đồng thời thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 56 bí thư cấp ủy là chủ tịch hoặc giám đốc các doanh nghiệp.

Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Qua đó, công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng.

Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện sắp xếp giảm 29 phòng và tương đương (từ 81 phòng xuống còn 52 phòng) của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Các tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh giảm 86 phòng; cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp huyện giảm 16 phòng. Đơn vị sự nghiệp công lập giảm 99 đơn vị, từ 486 xuống còn 387 đơn vị. Sắp xếp giảm 14 đơn vị hành chính cấp xã (từ 122 xuống còn 108 đơn vị); sắp xếp giảm 129 thôn, tổ dân phố (từ 1.421 xuống còn 1.292).Thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, Bắc Kạn đã thực hiện giảm 1.412 người, trong đó khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 88 người (từ 862 xuống còn 774 người); khối chính quyền giảm 1.324 người, trong đó công chức giảm 212 người (từ 1.701 xuống còn 1.489); viên chức giảm 1.112 người (từ 10.448 xuống còn 9.336).


Sáng tạo, đột phá trong công tác tham mưu về tổ chức, xây dựng Đảng ảnh 6

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên của tỉnh được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, nhất là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; thường xuyên quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình các tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh.

Đến thời điểm hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 11 đảng bộ trực thuộc, 432 tổ chức cơ sở đảng (173 đảng bộ cơ sở, 259 chi bộ cơ sở) và 36.872 đảng viên (chiếm hơn 11% dân số của tỉnh).

Với phương châm “tận tụy, sáng tạo, trung thực, công tâm, kỷ cương, gương mẫu” thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy của cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững./.

Xem thêm