Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết phát triển du lịch và GDĐT

 

Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết phát triển du lịch và GDĐT