Một số loại thuế, phí và lệ phí HTX được miễn giảm từ ngày 01/7/2024

Một số loại thuế, phí và lệ phí HTX được miễn giảm từ ngày 01/7/2024

BBK - Bắt đầu từ ngày 01/7/2024, theo Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 2023 quy định chính sách thuế, phí và lệ phí đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí.