Khánh thành trung tâm phân tích 5 dữ liệu môi trường quan trọng

Khánh thành trung tâm phân tích 5 dữ liệu môi trường quan trọng

BBK- Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia sẽ tiếp nhận, phân tích số liệu quan trắc tự động của 5 dạng dữ liệu, gồm: không khí xung quanh, nước mặt, nước thải, khí thải và nước ngầm từ gần 2.000 Trạm quan trắc môi trường trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.