Giáo dục pháp luật thông qua xét xử lưu động

Giáo dục pháp luật thông qua xét xử lưu động

BBK- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nội dung công tác trọng tâm của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, các phiên tòa xét xử lưu động là một hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả.