Phát triển sản phẩm OCOP từ nông nghiệp sạch

Phát triển sản phẩm OCOP từ nông nghiệp sạch

BBK - Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn chú trọng phát triển sản phẩm OCOP từ nền nông nghiệp sạch. Qua đó khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị cho nông sản, tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã…