Bài 2: Đã “liên” nhưng thiếu “kết”

E-magazine Bài 2: Đã “liên” nhưng thiếu “kết”

BBK - Tiềm năng du lịch hội tụ nhưng có rất ít tour, tuyến liên tỉnh trong vùng Chiến khu Việt Bắc được hình thành. Liên kết phát triển du lịch vẫn còn rời rạc, mạnh tỉnh nào tỉnh đó làm, chưa có sự hợp tác sâu rộng để cùng bứt phá.