Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên Nền tảng Giao thông số”

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên Nền tảng Giao thông số”

BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chỉ đạo phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về An toàn giao thông trên Nền tảng Giao thông số” trên địa bàn tỉnh năm 2024, nhằm thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân.