Bắc Kạn: Điểm mới trong chuyển đổi số năm 2024

Bắc Kạn: Điểm mới trong chuyển đổi số năm 2024

BBK - Với quan điểm ưu tiên những nhiệm vụ, dự án mang tính cấp thiết, tránh đầu tư dài trải, năm 2024 tỉnh Bắc Kạn bố trí kinh phí triển khai 8 nhiệm vụ chuyển đổi số mới và tiếp tục thực hiện 25 nhiệm vụ chuyển tiếp.