Bắc Kạn: Điểm mới trong chuyển đổi số năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Với quan điểm ưu tiên những nhiệm vụ, dự án mang tính cấp thiết, tránh đầu tư dài trải, năm 2024 tỉnh Bắc Kạn bố trí kinh phí triển khai 8 nhiệm vụ chuyển đổi số mới và tiếp tục thực hiện 25 nhiệm vụ chuyển tiếp.
Các nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm mục tiêu phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và quản lý, điều hành. (Trong ảnh: Mô hình thí điểm về chuyển đổi số tại xã Côn Minh, huyện Na Rì).

Các nhiệm vụ chuyển đổi số nhằm mục tiêu phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và quản lý, điều hành. (Trong ảnh: Mô hình thí điểm về chuyển đổi số tại xã Côn Minh, huyện Na Rì).

Trên cơ sở Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh lựa chọn danh mục nhiệm vụ, chuyển đổi số năm 2024 trên nguyên tắc ưu tiên hàng đầu cho các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp; phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hoạt động cải cách hành chính; hạ tầng dùng chung, an toàn thông tin và Đề án 06. Tiếp đó là các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số chuyển tiếp từ năm 2023. Các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, ngoài 25 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2023, trong năm nay, tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện 08 nhiệm vụ chuyển đổi số mới do 06 đơn vị chủ trì, bao gồm: Dịch vụ thu thập, phân tích và quản trị đảm bảo an toàn thông tin; Triển khai ứng dụng Công dân số Bắc Kạn (Sở Thông tin và Truyền thông); Chuyển đổi hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường sang Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường); Mua sắm máy tính, máy in, máy scan phục vụ triển khai Đề án 06; Đào tạo phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (Công an tỉnh); Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (Sở Công thương); Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn (Sở Nội vụ); Hệ thống quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi về điểm mới trong nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.

Việc lựa chọn 08 nhiệm vụ chuyển đổi số năm nay được xác định theo thứ tự ưu tiên, mang tính cấp thiết, nhằm đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đa số các nhiệm vụ nằm trong danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số được phê duyệt tại Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Một số nhiệm vụ mới đề xuất triển khai trong năm nay (không nằm trong Kế hoạch số 278/KH-UBND) do tính cấp thiết cần ưu tiên đầu tư, như: Dịch vụ thu thập, phân tích và quản trị đảm bảo an toàn thông tin; Triển khai ứng dụng Công dân số Bắc Kạn; Hệ thống quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đây là những nội dung mang tính cần thiết ở thời điểm hiện tại phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ, hình thành công dân số, xã hội số cũng như công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ đắc lực cho lộ trình chuyển đổi số và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm 2024 cơ bản thực hiện bước lập thủ tục và sẽ triển khai hoàn thiện trong năm 2025. Mục tiêu chung của tỉnh nhằm tập trung đầu tư phát triển hạ tầng dùng chung (hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng, phần mềm dùng chung, an toàn thông tin) để đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của các đơn vị, địa phương trong tỉnh và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, phát triển dữ liệu số; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và từng bước hình thành công dân số, xã hội số của tỉnh gắn với công tác đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số./.

Xem thêm