Ba Bể vào vụ thu hoạch bí xanh thơm

BBK -  Bí xanh thơm là cây trồng thế mạnh của huyện Ba Bể. Để mở rộng diện tích và phát huy giá trị kinh tế cây bí xanh thơm, huyện Ba Bể đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.