Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế

BBK - Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn vừa ra Thông báo số 693/TB-CTBCA ngày 13/7/2023 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Xem thêm