Giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh