[Infographic] Bắc Kạn khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố năm 2022

Đăng Bách
Đăng Bách

>> Danh mục các đơn vị tham gia khảo sát DDCI Bắc Kạn 2022.

Xem thêm