Nỗ lực giải quyết nhu cầu bức thiết cho đồng bào DTTS nghèo

BBK - Việc nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thông qua các Chương trình MTQG tại Bắc Kạn đang thu được những kết quả tích cực.