Quản lý, bảo vệ rừng: Góc nhìn từ ngành chức năng

BBK - Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, Nhân dân.