Chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỈNH BẮC KẠN

0:00 / 0:00
0:00
BBK -

Đồng chí Hoàng Duy Chinh,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn giữ vững và thường xuyên quan tâm lãnh đạo đối với giai cấp công nhân. Điều đó được thể hiện trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội cũng như thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh cả nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn không ngừng lớn mạnh là một yêu cầu cấp thiết. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” là những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, kịp thời bổ sung quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ mới để tiếp tục lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã không ngừng quan tâm chỉ đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với việc xây dựng các đoàn thể vững mạnh, trong đó có tổ chức công đoàn. Các cấp ủy thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh về phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động của tổ chức công đoàn và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể để các cấp công đoàn hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, quan tâm công tác quy hoạch cán bộ công đoàn chủ chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn có đại diện tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo giải quyết việc làm và tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động. Chỉ đạo các ngành liên quan duy trì phối hợp tổ chức “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, “Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”, tổ chức các giải thể thao, hội diễn văn nghệ... góp phần chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. Trong những năm qua, các cấp công đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để vận động, tập hợp quần chúng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, công tác do công đoàn phát động ngày càng thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và thu được kết quả quan trọng. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đã thu được kết quả đáng khích lệ, xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác chăm lo, nâng cao đời sống của đoàn viên, người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị, nhất là công đoàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu… Để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Hai là, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Định kỳ làm việc với tổ chức công đoàn để nghe báo cáo tình hình hoạt động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ba là, gắn việc chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp và công tác phát triển đảng viên trong công nhân; phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Chỉ đạo các cấp chính quyền và người sử dụng lao động quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, nhất là đối với người lao động ở vùng sâu, vùng xa, ngành nghề độc hại…; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, định kỳ kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công nhân, công đoàn. Phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ công đoàn. Chỉ đạo tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Năm là, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh làm tốt trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân lao động; tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động tự giác tham gia hoạt động công đoàn.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của đoàn viên và tổ chức công đoàn các cấp, tôi tin rằng trong nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh sẽ có những bước phát triển mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Xem thêm