Video: Chợ Mới 25 năm hình thành và phát triển

BBK - Video về quá trình hình thành, phát triển của huyện Chợ Mới.