Ba Bể chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ huyện

Đến thời điểm này, việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Ba Bể đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Huyện ủy đang tập trung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8/2020. Chung quanh sự kiện quan trọng này, phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.

Đến thời điểm này, việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Ba Bể đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Huyện ủy đang tập trung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8/2020. Chung quanh sự kiện quan trọng này, phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.

sdfsegreg

Đồng chí Hà Sỹ Huân- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Bể dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu xã Bành Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đến thời điểm này, các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đồng chí hãy đánh giá khái quát về công tác này?

Đồng chí Hà Sỹ Huân: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2029 của Tỉnh ủy; Huyện ủy Ba Bể đã xây dựng Kế hoạch 162-KH/HU ngày 07/8/2019 kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch và các văn bản hướng dẫn đến các chi, đảng bộ trực thuộc.

Chấp hành sự chỉ đạo của Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tổ chức đại hội ở cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; các bước chuẩn bị, tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc và thời gian. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đảng bộ xã Hà Hiệu và Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo. Ngay sau bế mạc đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để phân tích, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức đại hội điểm để các đơn vị còn lại tổ chức thực hiện tốt hơn.

Đến nay, có 19/19 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đảng bộ tiến hành đại hội theo 4 nội dung quy định; đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ đúng như đề án, phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; tại đại hội đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ nhất để tiến hành bầu ban thường vụ cấp ủy, bầu chức danh bí thư, các phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy theo quy định. Do thực hiện công tác cán bộ nên một số đảng bộ chưa tiến hành bầu chức danh Bí thư đảng ủy. Tại đại hội cấp cơ sở, đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng số lượng do Ban Thường vụ Huyện ủy phân bổ. 

Công tác lãnh đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc; các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ. Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá khá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ trong Đảng; công tác bầu cử được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy, giới thiệu bầu chức vụ bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội các đảng bộ trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của đại hội.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Huyện ủy triển khai như thế nào?

Đồng chí Hà Sỹ Huân: Ngay từ đầu, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được chú trọng. Để đảm bảo chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội, Huyện ủy thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 04 tiểu ban phục vụ đại hội gồm: tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban phục vụ. Có thể nói, việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội được quan tâm, đảm bảo từng khâu từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự cho đến công tác tuyên truyền, chuẩn bị, phục vụ đại hội.

Đối với công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 177-KH/HU ngày 17/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thống nhất nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Trường Mầm non xã Địa Linh là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phát động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với công tác tổ chức - phục vụ đại hội, Huyện ủy chỉ đạo tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phóng viên: Về xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện được tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Sỹ Huân: Để đảm bảo xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã thành lập tiểu ban văn kiện - phục vụ đại hội, xây dựng đề cương chi tiết, biên tập, chỉnh lý, tổng hợp hoàn thành dự thảo. Trong dự thảo đầu tiên báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã xác định chủ đề đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; khai thác tiềm năng và sử dụng các nguồn lực hiệu quả; đoàn kết, xây dựng huyện Ba Bể phát triển bền vững”.

Nhìn chung, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII được xây dựng và tổ chức xin ý kiến đảm bảo đúng trình tự: Tổ chức hội thảo xin ý kiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiền nhiệm; tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành của tỉnh; tổng hợp các ý kiến đóng góp, thảo luận tại đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, gửi dự thảo các văn kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt theo quy định. Các ý kiến, góp ý vào dự thảo báo cáo được Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện. Qua đó để dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá đúng mức, khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; thể hiện rõ định hướng, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong 5 năm tới, góp phần đưa huyện Ba Bể phát triển ngày càng bền vững. Qua 06 lần chỉnh sửa dự thảo, hiện tiểu ban văn kiện tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo kịp tiến độ trình đại hội.

Phóng viên: Đồng chí hãy cho biết thêm về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới?

Đồng chí Hà Sỹ Huân: Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cấp uỷ chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo đúng quy trình quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chất lượng. Nhân sự cấp uỷ được giới thiệu đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với tình hình thực tế đội ngũ cán bộ của địa phương; số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, ngành, lĩnh vực; đồng thời gắn với việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nội dung công tác nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ được trình xin ý kiến phê duyệt của ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trước khi tiến hành đại hội.

Thực hiện hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch cán bộ, chú trọng quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy; quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn. Việc giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khoá mới được cấp ủy viên đương nhiệm đề xuất, giới thiệu theo đúng quy trình, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Tiểu ban nhân sự đã tổng hợp, thực hiện các bước xây dựng đề án nhân sự trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định. Thông qua hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét đề xuất của tiểu ban nhân sự, thảo luận, thống nhất về phương án nhân sự cấp ủy khóa mới và thực hiện công tác bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân sự cấp ủy khóa mới được Ban Thường vụ báo cáo Tỉnh ủy.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                                          Thực hiện: Nguyễn Nghĩa

Xem thêm