Bắc Kạn tổ chức nói chuyện chuyên đề Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 16/3, tại Hội trường Nhà Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023). 
Quang cảnh buổi nói chuyện

Quang cảnh buổi nói chuyện

Tại buổi nói chuyện, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoa Hữu Vân đã tập trung phân tích về giá trị của hạnh phúc qua việc chia sẻ và yêu thương, cách tạo dựng hạnh phúc từ những hành động quan tâm, chăm sóc nhỏ trong cuộc sống gia đình. Đồng thời chia sẻ những kỹ năng trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong thời kỳ mới; kỹ năng ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình…

Đại biểu tham dự buổi nói chuyện

Đại biểu tham dự buổi nói chuyện

Nhân dịp này, các đại biểu được tuyên truyền những nội dung vắn tắt, những giá trị cốt lõi của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam. Tròn 80 năm ra đời, với niềm tin vững chắc từ những thành quả đã đạt được trong quá trình kế thừa, vận dụng các giá trị, nguyên tắc cốt lõi của bản Đề cương đã minh chứng cho thấy văn hóa có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, trong đó tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng; văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế và xã hội, giúp phát triển đất nước trở nên hùng cường và thịnh vượng.../.

Xem thêm