Bắc Kạn triển khai kế hoạch cải cách chính sách tiền lương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để bảo đảm lộ trình cải cách chính sách tiền lương mới thực hiện từ ngày 01/7/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 27/3/2024 triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.
Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội cũng như các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tại địa phương trong việc cải cách chính sách tiền lương; triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của tỉnh về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục do Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; bảo đảm sự kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy theo quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quyết định số 1084-QĐ/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục rà soát, trình cấp thẩm quyền điều chỉnh đề án vị trí việc làm đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Kế hoạch số 446/KH-UBND và Kế hoạch số 212/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Xem thêm