Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 01/8, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Thảo luận về báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, đa số đại biểu đồng tình. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị UBND tỉnh bổ sung các giải pháp cụ thể để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7% theo kế hoạch đề ra.

Trong 72 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh có 34 dự án chậm tiến độ, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện. 10 khoản thu ngân sách không đạt hoặc đạt rất thấp, đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thu ngân sách trong thời gian qua, xác định nguyên nhân từ đó đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện…

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tăng và giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chú trọng, ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng, cải tạo, sửa chữa kênh mương thủy lợi trên địa bàn…

Về công tác giáo dục, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể hơn trong thực hiện các chỉ tiêu năm 2023.

Việc mua sắm trang thiết bị y tế, giáo dục đều chậm do còn tình trạng chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, ngại thực hiện, sợ sai. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa, gắn trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, đôn đốc, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Đại biểu Ma Thị Mận, đơn vị bầu cử số 1 huyện Ba Bể thảo luận tại tổ về công tác chuyển đổi số và tổ chức tuyên truyền, giúp người dân cài đặt các ứng dụng trên thiết bị di động.

Đại biểu Ma Thị Mận, đơn vị bầu cử số 1 huyện Ba Bể thảo luận tại tổ về công tác chuyển đổi số và tổ chức tuyên truyền, giúp người dân cài đặt các ứng dụng trên thiết bị di động.

Về công tác chuyển đổi số, đại biểu đề nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng. Đề nghị nghiên cứu, xem xét tích hợp các ứng dụng trên thiết bị di động thuộc lĩnh vực như Công an, Y tế, Bảo hiểm… để thực hiện đồng thời cùng một thời điểm, tránh đi lại nhiều lần, mất thời gian của đơn vị thực hiện và người dân khi tham gia cài đặt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức được tiện ích của dịch vụ công trực tuyến…

Đại biểu Nguyễn Đức Hiệp, đơn vị bầu cử số 8 huyện Chợ Đồn đề nghị quy định mọi đối tượng tham gia trong cùng một dự án trên cùng một địa bàn thì được hưởng mức hỗ trợ như nhau tại Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Đức Hiệp, đơn vị bầu cử số 8 huyện Chợ Đồn đề nghị quy định mọi đối tượng tham gia trong cùng một dự án trên cùng một địa bàn thì được hưởng mức hỗ trợ như nhau tại Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh phân tích và chỉ rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu về cải cách hành chính giảm so với năm trước để có giải pháp cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số trong năm tiếp theo đồng thời có giải pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình, cơ bản các đại biểu nhất trí. Tuy nhiên có một số ý kiến cụ thể vào từng nội dung nghị quyết:

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, đại biểu đơn vị bầu cử số 1 huyện Ba Bể thảo luận về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đối với dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4) đại biểu đề nghị làm rõ các thiết bị nhà ăn, nhà bếp có thuộc danh mục thiết bị trường học theo quy định không? Nếu thuộc danh mục thiết bị trường học thì có thuộc đối tượng cấp bổ sung kinh phí để mua sắm hay không?

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc.

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc.

Một số đại biểu đề nghị bổ sung các đối tượng khác ngoài đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số trong mẫu hồ sơ đề nghị dự án, kế hoạch liên kết để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ hơn việc xây dựng hàng rào của khu Văn hoá thể thao Tổng Đích.

Đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông, đại biểu đề nghị quá trình tôn tạo, tái hiện, phục dựng phải kỹ, sát với thực tế lịch sử…

Chiều 01/8, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường./.

Xem thêm