Đảng ủy Các cơ quan tỉnh nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát thường xuyên gắn với công tác kiểm tra, giám sát nói chung của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ.

Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 25 đảng viên, từ năm 2020 đến nay đã tiến hành kiểm tra 05 đảng viên. Năm 2023 Chi bộ đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát 04 đảng viên.

Đồng chí Hà Thị Liễu, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban chi ủy quan tâm triển khai thực hiện, đây là nội dung trọng tâm trong những chương trình hoạt động của chi bộ hằng năm. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Mỗi năm tổ chức kiểm tra 15% đảng viên trong chi bộ theo quy định, tập trung kiểm tra về thực hiện các nhiệm vụ của người đảng viên, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc chấp hành và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW… Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình".

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Hiện nay, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có 70 tổ chức cơ sở đảng (gồm 28 đảng bộ cơ sở và 42 chi bộ cơ sở; 144 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; có 04 đảng bộ bộ phận và 25 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận), với tổng số 3.163 đảng viên.

Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, đa ngành, đa lĩnh vực, đang dạng về nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn và lý luận chính trị, có trách nhiệm cao trong việc chấp hành các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; các tổ chức cơ sở đảng luôn giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã kiểm tra 143 tổ chức đảng và 813 đảng viên; giám sát 106 tổ chức đảng và 194 đảng viên. Chú trọng công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy và UBKT các cấp thông qua việc thành lập tổ công tác của cấp ủy, phân công thành viên BCH cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp dự giám sát trực tiếp các buổi sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt đảng ủy, các hội nghị công tác của các tổ chức đảng; giám sát gián tiếp qua việc xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng hàng tháng, quý, năm hoặc báo cáo sơ, tổng kết giai đoạn…

Thông qua công tác giám sát nói chung và công tác giám sát thường xuyên đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh sớm những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy có nhận thức sâu sắc, rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác giám sát thường xuyên. Qua đó không chỉ phát hiện sớm những tổ chức, cá nhân có biểu hiện vi phạm, mà còn tự điều chỉnh, sửa đổi sự lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp với từng thời điểm, hoàn cảnh, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Ngọc Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Chúng tôi luôn xác định công tác giám sát thường xuyên là một trong những chức năng, phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải gương mẫu, đi đầu, tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác giám sát thường xuyên; đổi mới phương thức và tăng cường giám sát thường xuyên việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thông báo kết luận… tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy chế phối hợp"…/.

Xem thêm