Giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Đoàn Giám sát liên ngành, do đồng chí Ma Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn vừa có buổi giám sát tại các huyện Chợ Mới, Ngân Sơn về việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ.

Theo đánh giá tại các buổi giám sát, công tác bình đẳng giới đã được các huyện Chợ Mới, Ngân Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn giám sát liên ngành làm việc tại huyện Ngân Sơn.

Đoàn giám sát liên ngành làm việc tại huyện Ngân Sơn.

Tại huyện Chợ Mới, Ngân Sơn việc tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới từ cấp huyện đến xã đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ được các huyện Chợ Mới, Ngân Sơn quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng quy định và khách quan. Các huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 11 đến các ban, ngành, đoàn thể và người dân.

Tại các buổi giám sát, đại diện các huyện Ngân Sơn, Chợ Mới đề xuất với Đoàn giám sát một số nội dung như: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp; tiếp tục chỉ đạo và tăng cường nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu về công tác phụ nữ. Tiếp tục giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng với Hội Liên hiệp nữ các cấp…

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị các huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; thường xuyên kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và xây dựng quy chế hoạt động; chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác bình đẳng giới. Quan tâm tạo điều kiện về quy hoạch cán bộ nữ cho nhiệm kỳ tới…/.

Xem thêm