Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII)

Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu đã nghe 02 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kĩ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn để vận dụng vào thực tiễn công tác. Để nghiên cứu học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII của Đảng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, cán bộ lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, đồng chí lưu ý một số vấn đề:

Đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận cũng như Quy định nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần phải làm trên cơ sở đó tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm, trách nhiệm để gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện trên mỗi cương vị công tác của mình, ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với  tinh thần chủ động, tấn công, sáng tạo hơn, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với nhiệm vụ được giao; phải làm nghiêm túc, thiết thực có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ…/.

Nông Vui

Xem thêm