Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

BBK - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023.

Xem thêm