Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Chợ Đồn

BBK - Ngày 28/9, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề).
Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp.

Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe tờ trình dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5); điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (lần 4); điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 chuyển sang năm 2023.

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (Lần 4) là: 326.053 triệu đồng. Trong đó, vốn Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, số tiền: 133.038 triệu đồng; vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, số tiền: 193.015 triệu đồng. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 chuyển sang 2023 với tổng số điều chỉnh là 485 triệu đồng...

Các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết trên và thảo luận tại hội trường.

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 03 dự thảo nghị quyết trên và Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Xem thêm