Lấy ý kiến của Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công khai danh sách để lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Lý Quang Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (khen thưởng quá trình cống hiến).

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 và khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công khai danh sách để lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Lý Quang Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Chức vụ để tính tiêu chuẩn khen thưởng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khen thưởng quá trình cống hiến).

Thời gian tiếp nhận ý kiến: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 27/02/2024. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến của Nhân dân: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh), số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ email: bantdkt@backan.gov.vn; số điện thoại: 0209.3870.702./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm