Lấy ý kiến của Nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

Xem thêm