Pác Nặm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Pác Nặm đã triển khai đầy đủ các nội dung. Qua thực hiện đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Pác Nặm đã triển khai đầy đủ các nội dung. Qua thực hiện đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu.

Hằng năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để triển khai Chỉ thị, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hội nghị trực tuyến về học tập chuyên đề do Trung ương tổ chức. Chỉ đạo các chi, đảng bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, viết bài thu hoạch và đăng ký việc làm cụ thể.

Những năm qua, huyện Pác Nặm đã nghiêm túc triển khai các nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu và hưởng ứng việc thực hiện học tập và làm theo Bác
Những năm qua, huyện Pác Nặm đã nghiêm túc triển khai các nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu và hưởng ứng việc thực hiện học tập và làm theo Bác.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi, đảng bộ thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm điểm, đánh giá kết quả đăng ký việc làm theo Bác của từng cá nhân, tập thể, lấy kết quả đó làm cơ sở và là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức đảng cuối năm.

Quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, gương điển hình tiêu biểu trong công tác, học tập, lao động sản xuất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của ông Giàng Văn Tiến, thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, thu nhập mỗi năm từ 200 - 300 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 – 4 lao động với mức thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng; ông Phùng Vần Chiêu, thôn Phiêng Pẻn, xã An Thắng đóng góp gần 30 triệu đồng và vận động Nhân dân trong thôn đóng góp ngày công xây dựng cây cầu treo dài hơn 40m, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo ở thôn. Mới đây, huyện có 2 cá nhân và 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen; UBND huyện khen thưởng 26 cá nhân và 11 tập thể; 2 cá nhân và 1 tập thể được Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen.

Đồng chí Đào Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: "Để làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như biểu dương gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Nhìn chung, việc học tập và làm theo Bác đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân".

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện cũng còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng vẫn còn lúng túng, chưa rõ nét. Một số hội, đoàn thể ở các đảng bộ xã chỉ đạo đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác chưa quyết liệt; một số đoàn viên, hội viên thực hiện các việc làm đã đăng ký chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị chưa thường xuyên, liên tục, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chi bộ trực thuộc của đảng ủy xã.

Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, huyện Pác Nặm tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai.../.

V.L

Xem thêm