Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn thể hiện ý chí, quyết tâm cao của lực lượng cựu chiến binh tỉnh trong giai đoạn mới.
Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn.Thiếu tướng Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn.

Phóng viên: Đại thắng mùa xuân 1975 đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Xin đồng chí đánh giá một cách khái quát nhất ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Chiến thắng 30/4?

Thiếu tướng Triệu Văn Ngô: Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bằng chiến thắng này, quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đây cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Triệu Văn Phòng, thôn Nà Lào, xã Đồng Thắng (Chợ Đồn).

Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Triệu Văn Phòng, thôn Nà Lào,
xã Đồng Thắng (Chợ Đồn).

Phóng viên: Tầm vóc lịch sử và những bài học từ chiến thắng 30/4 là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin đồng chí cho biết, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận dụng tinh thần đó như thế nào trong quá trình xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động?

Thiếu tướng Triệu Văn Ngô: Ngày 14/02/1997 Hội Cựu chiến binh tỉnh được thành lập, từ đó đến nay Hội luôn quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, kế hoạch xử lý những diễn biến phức tạp phát sinh; kịp thời định hướng cho cán bộ, hội viên về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Công tác xây dựng Hội có bước phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Hội đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác bồi dưỡng tập huấn, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Hội; công tác quy hoạch cán bộ đúng quy định.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp giải quyết các chế độ, quyền lợi hợp pháp cho hội viên... Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức cho hội viên tham quan mô hình trồng dược liệu tại xã Văn Lang (Na Rì).

Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức cho hội viên tham quan mô hình trồng dược liệu
tại xã Văn Lang (Na Rì).

Phóng viên: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong đời sống xã hội, xin đồng chí cho biết một số đóng góp trên các lĩnh vực của tổ chức Hội, hội viên trong thời gian qua?

Thiếu tướng Triệu Văn Ngô: Kể từ khi thành lập đến nay, Hội đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, giúp nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Năm 2022, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 - 2022”. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho 224 lượt cán bộ Hội các cấp. Tổ chức đoàn đại biểu học tập mô hình sản xuất và mô hình HTX kiểu mới do cựu chiến binh làm chủ.

Hội tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên gặp khó khăn. Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, địa phương và Hội phát động.

Chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 đạt kế hoạch đề ra. Quỹ hội trên toàn tỉnh đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Năm 2022 Hội được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua Cụm thi đua số 3 Trung ương Hội.

Phóng viên: Từ kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh có giải pháp gì để tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng quê hương Bắc Kạn?

Thiếu tướng Triệu Văn Ngô: Trong thời gian tới, Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cựu chiến binh đoàn kết, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào của địa phương...

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng về nội dung cuộc phỏng vấn!

Hoàng Vũ (thực hiện)

Xem thêm