Podcast: Bên vách giếng xưa

BBK - Lang thang phố một ngày hè sang xơ xác gió Lào. Nao nao trôi về miền nhớ, nhớ quê, nhớ giếng nước một thuở hàn vi...

Podcast: Bên vách giếng xưa
0:00