Công ty Điện lực Bắc Kạn:

Tuyển dụng vị trí Công nhân kinh doanh điện năng

Xem thêm