Xây dựng nền hành chính vì Nhân dân phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” là phương châm mà tỉnh Bắc Kạn quán triệt xuyên suốt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua. Tỉnh xác định mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, trọng tâm là nâng cao chất lượng hành chính công.
Người dân thực hiện giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Người dân thực hiện giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhiệm vụ cải cách hành chính được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, đánh giá TTHC để kiến nghị đơn giản hóa các TTHC. Trong đó tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thời hạn giải quyết để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; kiến nghị đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Toàn tỉnh hiện có 1.817 TTHC, trong đó có 1.168 TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 649 TTHC cung cấp thông tin trực tuyến; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình ước đạt 86%, dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 14%; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 60%.

UBND tỉnh tích cực triển khai xây dựng nền tảng chính quyền điện tử, đảm bảo cơ sở vững chắc khi chuyển đổi sang chính quyền số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phải gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối phương thức làm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý.

Công chức tại Bộ phận một cửa huyện Pác Nặm.Công chức tại Bộ phận một cửa huyện Pác Nặm.

Đặc biệt, với sự hoạt động hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức. UBND tỉnh đã công bố các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm từng bước phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành với doanh nghiệp, hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh để trao đổi, nắm tình hình hoạt động, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và bàn các giải pháp tháo gỡ.

Để cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tỉnh tập trung rà soát nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Cùng với sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực phát sinh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Bộ chỉ số). Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Bộ chỉ số và công bố kết quả đánh giá tại cuộc họp giao ban hằng tháng về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06.

Đến nay, Bắc Kạn vẫn là tỉnh có số thu ngân sách nhà nước thấp, chưa cân đối được thu chi ngân sách, là vùng trũng về kết quả thu hút đầu tư. Do vậy, trong bối cảnh này, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính đối với tỉnh Bắc Kạn càng trở nên quan trọng và cần thiết để có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư…

Bước vào năm 2024, UBND tỉnh đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính trọng tâm. Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công.

Nhiệm vụ CCHC là nhiệm vụ chung, cần có sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị mới đạt hiệu quả. Bắc Kạn xác định công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong thời gian tới phải được triển khai một cách tổng thể, toàn diện, song phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Theo dõi, bám sát cơ sở và có những chỉ đạo sát sao, kịp thời để chấn chỉnh từ kỷ luật, kỷ cương công vụ, đến các hoạt động về cải cách TTHC, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến hình thành nền hành chính hiện đại, thông thoáng, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.

Trang Lê

Xem thêm