Agribank hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giải ngân ưu đãi lãi suất đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn xem xét điều chỉnh, giảm lãi cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn xem xét điều chỉnh, giảm lãi cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng miễn giảm lãi, phí của Chi nhánh Agribank Bắc Kạn đã họp giảm lãi cho 04 khách hàng cá nhân với số tiền miễn, giảm lãi hơn 1,8 tỷ đồng. Khi thực hiện giảm lãi cho khách hàng đã thu được 932 triệu đồng nợ sau xử lý. Thực hiện điều chỉnh giảm lãi cho khách hàng; điều chỉnh giảm lãi suất (biên độ điều chỉnh từ 0,3% đến 0,5%/năm), thời hạn điều chỉnh giảm 6 tháng cho 06 khách hàng thuộc thẩm quyền của Giám đốc chi nhánh, gồm: Công ty CP thủy điện Sử Pán 1;  Công ty CP Gốm và khai thác xây dựng Bắc Kạn; Công ty CP Gạch ngói Chợ Đồn; Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn; Công ty TNHH Sơn Hải; Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái, dự kiến số tiền thu lãi bị giảm khi điều chỉnh lãi suất là 637 triệu đồng. Cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ theo Văn bản 535/QĐ-NHNo-TD ngày 25/3/2020 cho 09 khách hàng, dư nợ cơ cấu hơn 9 tỷ đồng. Giải ngân cho vay ưu đãi lãi suất theo Văn bản số 2596/NHNo-TD ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục triển khai cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Tổng Giám đốc Agribank với 02 khách hàng gồm Công ty CP thủy điện Sử Pán 1; Công ty CP Sài Gòn – Ba Bể, số tiền giải ngân hơn 62 tỷ đồng. Giải ngân cho vay ưu đãi lãi suất doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các khoản vay trung, dài hạn theo Văn bản số 2006/NHNoBK-TD ngày 30/9/2020 của Agribank cho 01 khách hàng là Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, số tiền giải ngân là hơn 33,3 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất và giải ngân ưu đãi lãi suất đã giúp cho khách hàng ổn định và duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, trả nợ gốc lãi phân kỳ đúng kỳ hạn./.

Bích Ngọc

Xem thêm