Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2,5%/năm

Theo kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, năm 2020 tỉnh Bắc Kạn còn 14.982/80.972 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,50%, giảm 1,07%; 8.469/80.972 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,46%, giảm 0,87% so với năm trước.

Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân từ 3,5-4%/năm (theo chuẩn nghèo đa chiều).
Bắc Kạn phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân từ 3,5-4%/năm.

Thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù của các địa phương, tỉnh xác định mục tiêu hằng năm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2-2,5%, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân từ 3,5-4%/năm (theo chuẩn nghèo đa chiều). Phấn đấu nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo đến năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như: 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 98% hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 85% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng, đảm bảo diện tích nhà ở; 98% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo thuộc xã đặc biệt khó khăn sử dụng dịch vụ viễn thông; 90% hộ nghèo có phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.../.

Bích Ngọc

Xem thêm