Cả nước đã có hơn 10 nghìn sản phẩm OCOP

Sau 5 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP ), tính đến tháng 9/2023, cả nước có hơn 10 nghìn sản phẩm OCOP.

Xem thêm