Giai đoạn 2015-2021, tỉnh Bắc Kạn tinh giản 1.050 biên chế viên chức

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 08/02, báo cáo với Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: Giai đoạn 2015-2021, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh cắt giảm 1.075 biên chế, thu hồi 506 biên chế, bổ sung 469 biên chế. Sau cắt giảm, thu hồi, bổ sung biên chế, cả tỉnh đã giảm 1.050 biên chế viên chức, đạt 10,05%.
Đoàn giám sát làm việc tại Sở Nội vụ

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Đối với việc tuyển dụng viên chức, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng viên chức của tỉnh nói chung, tuyển dụng viên chức ngành giáo dục nói riêng theo đúng Luật Viên chức và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Bộ Nội vụ thẩm định biên chế năm 2022 của khối chính quyền tỉnh Bắc Kạn chỉ còn 9.168 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (NSNN), trong khi đó, tỉnh giao biên chế cho 02 ngành giáo dục và ngành y tế chiếm 91,23% tổng biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN của tỉnh; cả 02 ngành giáo dục và y tế hiện nay đều thiếu biên chế theo định mức quy định (sự nghiệp giáo dục còn thiếu 466 biên chế; sự nghiệp y tế còn thiếu 195 biên chế), chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ 2023 đến năm 2026, tỉnh phải tiếp tục giảm 766 biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN, trong khi khả năng tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp thấp, việc giao tăng thêm biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp thấp, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông đều do NSNN bảo đảm chi thường xuyên. Do đó, tỉnh gặp khó khăn trong việc bố trí đủ biên chế giáo viên/lớp theo định mức.

Đối với việc tuyển dụng viên chức, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng hằng năm của một số đơn vị ít (từ 01 đến 02 chỉ tiêu), nhưng các đơn vị vẫn phải tổ chức tuyển dụng đầy đủ các quy trình tuyển theo quy định; việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của các đơn vị, địa phương chưa kịp thời.

Sở Nội vụ kiến nghị với đoàn giám sát, đề nghị Quốc Hội có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành quy định về định mức biên chế giáo dục và đào tạo, trong đó phải tính đến yếu tố đặc thù của các tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa lý không thuận lợi; tiếp tục rà soát biên chế, kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN giữa các đơn vị, địa phương để bảo đảm sự cân đối và phù hợp với thực tế tại các đơn vị, địa phương; có cơ chế đặc thù trong việc giao biên chế hưởng lương từ NSNN đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chưa có đủ điều kiện tăng nguồn thu sự nghiệp để giao tăng biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Đề nghị có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo Bộ, ngành rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Bộ Chính trị về quản lý, sử dụng biên chế. Đề nghị Chính phủ quan tâm, có ý kiến với Bộ Chính trị xem xét, giao bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu theo định mức cho tỉnh Bắc Kạn theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị để bảo đảm đủ số lượng giáo viên đứng lớp trong giai đoạn từ 2023-2026.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ chuyên ngành liên quan sớm hoàn thiện, ban hành quy định về định mức biên chế giáo dục và đào tạo, trong đó phải tính đến yếu tố đặc thù của các tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa lý không thuận lợi,... để quy định định mức giáo viên/lớp, sĩ số học sinh/lớp bảo đảm phù hợp với thực tế tại các địa phương./.

Xem thêm