Hội thảo tham vấn ý kiến về chương trình chấn hưng, phát triển văn hóa

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Chiều 21/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc tham vấn ý kiến đối với Hồ sơ về nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt chủ trì hội thảo.

Thừa ủy quyền UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Hà Văn Tiến chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nội dung của chương trình gồm 9 nhóm dự án: Phát triển nhân cách con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với các trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa, phát triển và quản lý hệ thống hạ tầng, thiết chế và không gian văn hóa đồng bộ, hiệu quả; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thời gian thực hiện Chương trình trong 05 năm, từ năm 2026 đến năm 2030. Cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình là hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và toàn xã hội, trong đó chủ thể là Nhân dân, lực lượng văn nghệ sĩ, người thực hành văn hóa tại các cộng đồng địa phương.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu góp ý, làm rõ thêm kết quả đạt được, hạn chế, thách thức trong việc đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ trước. Một số đại biểu cho rằng, chương trình cần tăng cường quảng bá di sản, lễ hội của các địa phương tại các sự kiện quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực… để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt được kết quả tốt hơn.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội thảo và đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, để hoàn thiện Dự thảo Chương trình trong thời gian tới./.

Xem thêm