Kết quả triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

BBK - Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Kạn luôn bám sát nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết của tỉnh. Nhiều đề tài, dự án có chiều sâu và tính ứng dụng cao, góp phần vừa tạo động lực vừa là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem thêm