Nâng cao trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước trong quản lý, gửi, nhận văn bản

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do vậy, Văn phòng Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm về bảo vệ bí mật Nhà nước trong việc quản lý, gửi, nhận văn bản của Tỉnh ủy.
Giờ làm việc của cán bộ văn thư Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Giờ làm việc của cán bộ văn thư Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo. Khối lượng văn bản, tài liệu đi và đến của Văn phòng Tỉnh ủy lớn; việc tham mưu soạn thảo, vận chuyển, giao nhận, quản lý, bảo quản, khai thác tài liệu… chủ yếu do bộ phận văn thư, lưu trữ thực hiện. Chính vì vậy, nếu các quy định của công tác văn thư, lưu trữ không được thực hiện đúng thì có thể dẫn đến lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước có trong văn bản, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Để bảo đảm cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong quản lý, gửi, nhận văn bản, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó coi trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động này.

Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 35-QC/TU ngày 01/8/2022 về bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh và Quy định 816-QĐ/TU ngày 03/10/2022 về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn để thực hiện được thống nhất. Quán triệt bộ phận văn thư quản lý, gửi nhận văn bản đi, đến đảm bảo đúng quy trình từ khâu soạn thảo, thẩm định nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản mật theo hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, tỉnh, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo cán bộ, công chức trong cơ quan nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quản lý, gửi nhận văn bản của Tỉnh ủy và các thông tin bí mật được tiếp xúc và quản lý, khai thác trong quá trình làm việc. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ bí mật Nhà nước, các nguyên tắc và các hành vi nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Tổ trưởng Tổ văn thư, Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Khi chuyển giao văn bản mật phải bảo đảm an toàn, chính xác, đúng đối tượng, đăng ký vào sổ chuyển giao văn bản mật và có ký nhận giữa bên giao và bên nhận. Việc in, sao gửi văn bản mật phải tiến hành ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn đóng dấu bản số, bản sao số. Chỉ in, sao, chụp đúng số bản đã được quy định. Sau khi in, sao, chụp xong phải kiểm tra lại và hủy ngay bản dư thừa và những bản in, sao, chụp hỏng…

Trong năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận hơn 10.000 văn bản đến, phát hành hơn 3.000 văn bản đi. Công tác quản lý, gửi nhận văn bản thực hiện đúng quy định. Bảo đảm quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu chặt chẽ, không để lộ lọt bí mật, thông tin tài liệu của Tỉnh ủy, phục vụ tốt các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu theo quy định.

Quá trình thực hiện công tác này cũng còn một số khó khăn như: Việc xác định độ mật theo Danh mục bí mật Nhà nước của Đảng, sử dụng các loại dấu theo Thông tư 24/2020/TT-BCA, sao gửi văn bản đôi khi còn lúng túng, chưa thống nhất về thể thức sao văn bản mật.

Ông Nông Bình Cương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước không riêng ở Văn phòng Tỉnh ủy mà tất cả các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống…

Công tác văn thư, lưu trữ là "người gác cổng" cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Nếu công tác văn thư, lưu trữ không được quan tâm, chú trọng, không thực hiện đúng quy định sẽ là đầu mối đầu tiên làm lộ lọt bí mật Nhà nước. Do vậy, không chỉ riêng Văn phòng Tỉnh ủy mà các cơ quan, tổ chức cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ nhằm bảo vệ an toàn các nội dung bí mật Nhà nước chứa đựng trong văn bản, tài liệu, góp phần bảo vệ và xây dựng cơ quan, tổ chức và đất nước./.

Xem thêm