Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)

Nhớ Bác, học Bác về nêu gương

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tự hào là căn cứ địa trong kháng chiến, được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn là nơi ở và nơi làm việc, rất nhiều địa danh trên mảnh đất Bắc Kạn in dấu chân Người. Mỗi dịp tháng 5 về, trong lòng mỗi người dân Bắc Kạn lại dâng trào cảm xúc nhớ về Bác.

Nhớ và học theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nêu gương, đi đầu trong thực thi nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Cán bộ, đảng viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nêu gương trong việc thực hành tiết kiệm chi tiêu để gây quỹ giúp đỡ xã Cao Kỳ (Chợ Mới) xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, đảng viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nêu gương trong việc thực hành tiết kiệm chi tiêu để gây quỹ giúp đỡ xã Cao Kỳ (Chợ Mới) xây dựng nông thôn mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đây vừa là lời nhắc nhở, vừa là sự chỉ bảo ân cần của Người đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu gương trong công việc, trong đạo đức, lối sống, tác phong hằng ngày. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, nêu gương đang trở thành nhân tố tích cực nhằm đẩy lùi tiêu cực, suy thoái, trở thành yêu cầu tất yếu trong đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đối với Bắc Kạn, nêu gương đã được triển khai thực hiện từ rất lâu và cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo như: Quy định số 1496-QĐ/TU ngày 25/10/2013 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 về “trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 29/10/2021 để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong giai đoạn 2021-2025 và xác định một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm và đột phá là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới”. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để nêu gương thiết thực, gắn với nhiệm vụ cụ thể, tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”…

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (áo xanh ở giữa) cùng cán bộ, đảng viên cơ quan tham gia làm đường giao thông nông thôn cùng người dân xã Lương Thượng, huyện Na Rì.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (áo xanh ở giữa) cùng cán bộ, đảng viên cơ quan tham gia làm đường giao thông nông thôn cùng người dân xã Lương Thượng, huyện Na Rì.

Thông qua đó đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc được phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên "chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" đem lại hiệu quả cao trong công việc, vì lợi ích chung của tập thể, xã hội. Trong các năm 2021, 2022 đã có 40 tập thể và cá nhân được cấp tỉnh khen thưởng; 11 tập thể, cá nhân được Trung ương khen thưởng.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương đã tạo ra nhiều kết quả tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hầu hết cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành và địa phương đã nêu gương về đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do tổ chức phân công, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc nêu gương ở một số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, có việc thiếu tích cực; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, địa phương chưa tự giác nêu gương trước quần chúng; có biểu hiện nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, thiếu gương mẫu trong học tập, thiếu dân chủ trong thực hiện nguyên tắc dẫn đến xảy ra sai phạm trong lĩnh vực được phân công quản lý, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Muốn thực hiện tốt việc nêu gương, theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, trước hết mọi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm nêu gương; phải rèn luyện thường xuyên, liên tụccả trong học tập, lao động; tự giác nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn và xuất phát từ suy nghĩ đến hành động tích cực.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải thông qua hoạt động thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể. Trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy; trong hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân; trong cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc; nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ thường xuyên nêu gương học tập, tự bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Xem thêm