Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay, 30/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII - sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và các thế hệ cựu chiến binh chính thức khai mạc, với sự tham gia của 507 đại biểu là những cán bộ, hội viên ưu tú, tiêu biểu đại diện hơn ba triệu hội viên cựu chiến binh ở 110 tổ chức Hội trực thuộc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Được thành lập ngày 6/12/1989, trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; phần lớn hội viên cựu chiến binh thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Nhiệm kỳ qua, toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng được đổi mới.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; đồng thời tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức chính trị-xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay công tác Hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở một số địa bàn, lĩnh vực còn có những hạn chế. Hoạt động của Hội ở một số địa bàn, nhất là ở cơ sở chưa thật sự đổi mới, thích ứng với tình hình mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hiệu quả chưa cao. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong đời sống xã hội. Tổ chức, biên chế ở các cấp Hội có chỗ, có nơi còn bất cập, thiếu đồng bộ. Vẫn còn một số hội viên cựu chiến binh do thiếu thông tin hoặc thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ vững và phát huy được bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật của Hội; chưa tích cực tham gia các hoạt động của Hội và của địa phương, cơ quan, đơn vị…; chỉ tiêu giảm nghèo và xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh ở một số cơ sở chưa đạt so kế hoạch đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ tới cần tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương.

Đồng thời hội cựu chiến binh các cấp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên. Động viên các cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phối hợp tham gia giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tập trung xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Hội Cựu chiến binh; tiếp tục hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội cựu chiến binh cả nước hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ VII sẽ tạo ra động lực mới, cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong cả nước tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới" của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Theo nhandan.vn

Xem thêm