Quy định mới của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Để cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương trong công tác cán bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn của việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, ngày 10/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Quy định số 946-QĐ/TU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định gồm 6 chương, 44 điều; quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ; bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; điều động và biệt phái cán bộ.

Quy định nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trong quản lý cán bộ; nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền quản lý và quyết định đối với cán bộ; nguyên tắc chung, thời hạn và điều kiện bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Theo đó, nguyên tắc chung về quản lý cán bộ là Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy chế, quy định, quyết định của Trung ương về cán bộ và cán bộ của tỉnh.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 410-QĐ/TU ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Quy định số 411-QĐ/TU ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý./.

Đinh Thị Đàn

(Văn phòng Tỉnh ủy)

Xem thêm