Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2021 của tỉnh ước đạt 3,73%

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (GRDP) ước đạt 3,73%.

Giá trị tăng thêm năm 2021 khu vực công nghiệp-xây dựng (theo giá so sánh 2010) đạt 1.285.558 triệu đồng, tăng 5,26% so với cùng kỳ.
  Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng đạt trên 1.285 tỷ đồng, tăng 5,26% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm (theo giá so sánh 2010) ước đạt trên 7.740 tỷ đồng, tăng 3,73% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 2.203 tỷ đồng, tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2020, đóng góp 1,03 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt trên 1.285 tỷ đồng, tăng 5,26%, đóng góp vào mức tăng trưởng chung 0,86 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đạt gần 4.009 tỷ đồng, tăng 3,24% và đóng góp 1,68% điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp là 243,6 tỷ đồng, tăng 5,01%.

Theo Tổng cục Thống kê, dự ước tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh đạt thấp hơn mọi năm, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đứng trên 27 tỉnh, thành phố trong cả nước (xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố). Đối với các tỉnh miền núi khu vực Đông Bắc, dự ước tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Kạn xếp thứ 10/14 tỉnh./.

Anh Thúy

Xem thêm