Tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Sáng 30/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. 

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của BCH Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được kết quả khá toàn diện. Trong nông nghiệp, thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Lâm nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đa mục đích. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới.

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, du lịch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn. Đến hết năm 2020, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh đạt 3,5%/năm; toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn NTM, 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hội nghị đã nghe tham luận của các đơn vị, địa phương về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP…

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng thời, kiến nghị BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới; Chính phủ nghiên cứu có chính sách phát triển đặc thù đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, để đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường đầu nguồn với phát triển kinh tế - xã hội; tăng nguồn vốn hỗ trợ cho hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển hợp tác xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với các tỉnh còn khó khăn như Bắc Kạn; chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương nâng cao năng lực dự báo, thông tin thị trường, định hướng sản xuất nông nghiệp, đồng thời có chính sách thúc đẩy việc phát triển sản xuất theo vùng, tạo liên kết vùng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh đánh giá cao kết quả sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, tỉnh ta đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, an ninh lương thực được đảm bảo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: Phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa bền vững và năng suất còn thấp; hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu; trong xây dựng nông thôn mới, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân...

Đồng chí chỉ đạo trong thời điểm hiện nay, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan và người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai kịp thời Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.../.

Phan Quý

Xem thêm